Reklamace a výměna zboží

Reklamace a výměna zboží

1. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.

Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

 

2. Základní pojmy

Reklamace je uplatnění práva kupujícího na odpovědnost za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu pouze osobně, poštou či emailem na obchod@vesalius.cz, který obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

Záruční list je listina vystavená prodávajícím, která obsahuje zákonem stanovené minimální náležitosti, stanovuje konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží.

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Prodávající je Vesalius spol. s.r.o., Pekařská 2810/64, 746 01 Opava.

Zboží je zakoupený materiál ze sortimentu firmy Vesalius spol. s.r.o.

Internetový obchod je internetový obchod www.diabetologicka-prodejna.eu

 

3. Rozsah záruky

 Záruka se vztahuje na:

 • vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby,
 • chybnou dodávku zboží, kterou se rozumí jiný počet kusů, jiný druh nebo jiný sortiment.

 

4. Neplatnost reklamace

Reklamace nebude uznána:

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době,
 • při telefonickém objednání zboží,
 • při telefonickém stornování zboží,
 • v případě, že je reklamován jiný počet kusů, jiný druh nebo jiný sortiment po uplynutí více než 10 kalendářních dnů od převzetí zakázky,
 • při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím v záručním nebo dodacím listě,
 • při neodborné instalaci, opravách nebo jiných zásazích,
 • při úpravách, které změní původní vlastnosti nebo parametry zboží např. povrchová úprava, změna rozměrů, tvrdost atp.,
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s účelem jeho použití,
 • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce zboží opatřil,
 • poškození zboží působením živlů.

Vrácení zboží není reklamace – pokud zákazník vrátí zboží, které bylo dodáno v souladu s jeho požadavky, dodavatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek až do výše 100% z hodnoty vráceného zboží.

V případě, že kupující nezašle zboží k reklamaci v původním množství a originálních obalech, dodavatel si vyhrazuje právo účtovat poplatek až 50% z hodnoty zaslaného zboží na vícenáklady spojené s přebalením.

 

5. Záruční doba

Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Do záruční doby se nezapočítává doba od začátku reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 

6. Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

Jde-li o takovou vadu, která představuje pouze nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

 • na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jde-li o takovou vadu, která představuje podstatné porušení smlouvy (zboží není schopno sloužit svému účelu atd.) má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, popřípadě dodání chybějící věci,
 • na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • na odstoupení od smlouvy.

 

7. Převzetí zboží

Převzetím zboží se rozumí podepsání dodacího listu, nebo doručenky přepravní společnosti či pošty.

Zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně – do jednoho pracovního dne – písemně či telefonicky prodejce.

 

8. Důvody reklamace

Zboží k reklamaci je nutné doručit spolu s předchozím písemným či elektronickým oznámení na email obchod@vesalius.cz.

Místem pro uplatnění reklamace je Vesalius spol. s.r.o., Sušilova 1751/1, 746 01 Opava.

Dopravu reklamovaného zboží do místa pro uplatnění reklamace hradí kupující, při uznané reklamaci je dopravné hrazeno firmou Vesalius spol. s.r.o.

Reklamované zboží je zasíláno zákazníkovi zpět na náklady firmy Vesalius spol. s.r.o. pouze v případě uznané reklamace.

Neoprávněná reklamace nebude podle § 2172 občanského zákoníku přijata.

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nelze zaslat na dobírku.

Prodávající je povinen vyřídit reklamační řízení do 30 dnů od převzetí zboží od kupujícího. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (i v případě neoprávněné reklamace) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je ukončena v den, kdy je zboží (i v případě neoprávněné reklamace) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující zboží k reklamaci zašle, bude mu reklamované zboží také zasláno (i v případě neoprávněné reklamace), pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (i v případě neoprávněné reklamace) předáno k dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

O průběhu a výsledku reklamace je sepsán reklamační protokol, který je po ukončení řízení předán kupujícímu.
 

9. Závěr

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2011.